Použít měnu: | EUR

Vyhledat

Přihlášení k uživatelskému účtu

close

Login (e-mail)
Heslo
 

Obchodní podmínky

Uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností GIMI GROUP s.r.o. a blíže vymezují práva a povinnosti GIMI GROUP s.r.o. jako prodávajícího a zákazníka internetového obchodu gimishop.cz jako kupujícího. Vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2011.

1. Definice

1.1 Podmínky znamenají tyto obchodní podmínky a Zvláštní podmínky, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2 Smlouva znamená kupní smlouva uzavřená mezi  GIMI GROUP s.r.o. a Kupujícím, uzavřená doručením Potvrzení Objednávky Kupujícímu.

1.3 Zboží znamená zboží, které Prodávající prodává v souladu s těmito Podmínkami.

1.4 Cena znamená cena, za kterou Prodávající nabízí k prodeji Zboží Kupujícímu a je na Stránkách zobrazena včetně DPH.

1.5 Prodávající znamená společnost

GIMI GROUP s.r.o.
K Výtopně 1889/4
412 01 Litoměřice, Předměstí
Česká republika

IČ: 28717511
DIČ: CZ28717511

vedená u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28456

1.6 Popis produktu znamená ta část Stránek, kde jsou poskytovány určité informace o Zboží a jeho nákupu.

1.7 Osobní údaje znamená informace, které Kupující poskytl při registraci v internetovém obchodu gimishop.cz

1.8 Stránky se rozumí webové stránky Prodávajícího na adrese www.gimishop.cz nebo jakékoli další URL, které je mohou nahradit.

1.9 Objednávka znamená návrh Smlouvy učiněný Kupujícím

1.10 Potvrzení Objednávky znamená závazné potvrzení Objednávky učiněné Prodávajícím, tj. akceptace návrhu Smlouvy přičemž za Potvrzení Objednávky se považuje přechod Objednávky do stavu "Ve zpracování" nebo "Očekávána platba"

2. Používání Stránek

2.1 Registrace

2.1.1 Pro registraci  je nutné vyplnit registrační formulář na stránkách www.gimishop.cz.

2.1.2 Kupující prohlašuje, že:
(i) Osobní údaje, které poskytl při registraci jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné
(ii) bude neprodleně informovat Prodávajícího o všech změnách ve svých Osobních údajích prostřednictvím emailu, či aktualizaci svých záznamů v sekci Profil.

2.1.3 Kupující prohlašuje, že se nebude vydávat za jinou fyzickou či právnickou osobu, nebo používat falešné jméno či název, který není oprávněn používat.

2.2 Odpovědnost

2.2.1 Prodávající upozorňuje, že informace na Stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na Stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

2.2.2 Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

2.2.3 Prodávající neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na Stránkách, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na Stránkách nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od Prodávajícího v písemné podobě poté, co ho v případě pochybností kontaktoval.

2.3 Práva Prodávajícího

2.3.1 Prodávající si vyhrazuje právo na, a nenese žádnou odpovědnost vůči Kupujícímu nebo třetím stranám za:
(i) dočasnou nebo trvalou změnu nebo zrušení Stránek (nebo jejich části) bez nutnosti oznámit tuto skutečnost Kupujícímu.
(ii) jednostrannou změnu Podmínek bez nutnosti oznámit tuto skutečnost Kupujícímu.

2.4 Objednávky

2.4.1 Veškeré Zboží je nabízeno k prodeji v závislosti na dostupnosti a za podmínky Potvrzení Objednávky Prodávajícím.

2.4.2 Objednávka se považuje za přijatou až po písemném Potvrzení Objednávky Prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout, zda Objednávku přijme či nikoliv.

2.4.3 Veškeré zveřejněné informace na Stránkách, např. popisy, specifikace, fotografie, ceny Zboží jsou pouze orientační. Prodávající si vyhrazuje právo provést drobné úpravy v popisu Zboží bez nutnosti oznámit tuto skutečnost Kupujícímu.

2.4.4 V případě, že Prodávající přijme Objednávku, ale není schopen z důvodu, které jsou mimo jeho kontrolu, dodat objednané Zboží, pak Kupující souhlasí s vrácením částky v plné výši, pokud již byla uhrazena, a tímto dojde k urovnání veškerých nároků, které může mít Kupující vůči Prodávajícímu za nedoručení Zboží.

2.4.5 Skladové informace a informace o zásobách zboží jsou ze skladu přebírány automaticky a aktualizují se on-line každý pracovní den. Naše sklady se nachází v Hamburgu a Segrate.

2.4.6 Veškeré objednávky vyřizujeme zpravidla do 5 pracovních dnů, nejpozději však do 2 týdnů a to v pořadí, v jakém byly doručeny. Výjimečně se však může stát, že je zboží díky velkému zájmu ve skladech vyprodáno a dodací lhůta přesáhne 2 týdny. O průběhu Vaší objednávky jste vždy informováni. V případě zájmu o přesnější informace o termínu dodání zboží, volejte prosím v pracovní době na telefonní číslo: 602 287 487.

2.5 Dodání Zboží Kupujícímu

2.5.1 Místo Dodání Zboží bude dohodnuto mezi Prodávajícím a Kupujícím a je uvedeno na Potvrzení Objednávky.

2.5.2 Veškeré termíny Dodání uvedené v Potvrzení Objednávky jsou pouze orientační. Prodávající neodpovídá za žádnou ztrátu či náklady vzniklé Kupujícím zpožděním dodání Zboží.

2.5.3 Kupující je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak viditelně poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem/zaměstnancem přepravní služby PPL škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky Prodávajícímu e-mailem na adresu info@gimishop.cz nebo telefonicky na číslo +420 602 287 487.

2.5.4 Prodávající si vyhrazuje právo na částečné dodání Zboží, tímto není dotčena platnost Smlouvy.

2.5.5 Nepřevezme-li Kupující Zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není -li přes dohodnutý termín přítomna Kupujícím určená osoba nebo není-li schopen uhradit Cenu), nese Kupující náklady spojené s opakovaným dodáním Zboží v plné výši.

2.6 Odkazy třetích stran

2.6.1 Prodávající může na Stránkách poskytnout Kupujícímu odkazy na jiné webové stránky z důvodů poskytnutí lepších informací. Prodávající nekontroluje všechny informace obsažené pod těmito odkazy a nenese odpovědnost za jejich obsah, produkty ani služby, které nabízejí. Zahrnutí těchto odkazů na Stránky neznamená souhlas Prodávajícího s jejich obsahem ani jejich podporu. Používání těchto odkazovaných stránek se může řídit jinými podmínkami a dohodami.

3. Ochrana osobních údajů

3.1 Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost GIMI GROUP s.r.o., je registrovaným správcem osobních údajů. Veškeré osobní údaje, které Kupující poskytne Prodávajícímu jsou důkladně zabezpečeny. Prodávající se zavazuje dodržovat důvěrnost osobních údajů Kupujícího.

3.2 Prodávající bude interně používat údaje které poskytne Kupující tak, aby objednávka Kupujícího byla zpracována hladce, od zaplacení do doručení; k zlepšení našich služeb pro spokojenost Kupujícího; a pro přizpůsobení komunikace (e-maily, informace o novinkách) dle preferencí Kupujícího.

3.3 Prodávající tímto informuje zákazníky GIMI GROUP s.r.o. že bude v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy předávat osobní údaje k zajištění řádného doručení objednávek svými logistickými partnery, některých aspektů poprodejního servisu, a k provádění průzkumů o spokojenosti.

3.4 Kupující má právo k přístupu, opravě nebo změnám osobních údajů v sekci Profil po úspěsném přihlášení ke svému uživatelskému účtu.

3.4.1 Pokud Kupující souhlasil se zasíláním marketingové komunikace (newsletter) od Prodávajícího, může Prodávající Osobní údaje Kupujícího (zejména emailovou adresu) využít k zasílání informací: o novinkách na Stránkách, o akcích týkajících se Zboží nebo novinky o společnosti Prodávajícího. Ve výjimečných případech může Prodávající informace Kupujícímu zaslat poštou nebo jej kontaktovat telefonem.

4. Kupní smlouva

4.1 Uzavření Smlouvy

4.1.1 Technické kroky potřebné k uzavření Smlouvy, jsou následující:

(i) vybrané Zboží vloží Kupující do košíku stisknutím tlačítka Koupit teď. V nákupním košíku si může Kupující upravit požadované množství nakupovaného Zboží. Objednávku zadá Kupující stiskem tlačítka Potvrdit objednávku. Kupující projde jednoduchým procesem, na jehož konci potvrdí Objednávku stiskem tlačítka Dokončit objednávku.
(ii) Prodávající zašle Kupujícímu e-mail potvrzující přijetí Objednávky. Tento e-mail nepředstavuje Potvrzení Objednávky.
(iii) Při odeslání Zboží zašle Prodávající Kupujícímu e-mailem Potvrzení Objednávky.

4.1.2 Objednávka Kupujícího je návrhem na uzavření Smlouvy. K uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dojde, jakmile Prodávající doručí své závazné Potvrzení Objednávky Kupujícímu. Tímto okamžikem vznikají mezi Prodávajícím a Kupujícím vzájemná práva a povinnosti.

4.1.3 Potvrzením Objednávky se Prodávající zavazuje dodat objednané Zboží Kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k tomuto Zboží. Kupující se zavazuje toto Zboží převzít a zaplatit za něj Cenu.

4.1.4 Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit Objednávku Kupujícího, pokud nastane jedna z následujících skutečností:

(i) Zboží, který si Kupující objednal, není k dispozici ze skladu
(ii) neschopnost získat autorizaci pro platbu Kupujícího v případě platby platební kartou
(iii) chybné uvedení Ceny nebo Popisu produktu
(iv) nesplňuje-li Kupující některou z podmínek definovaných těmito Podmínkami.

4.2 Rozhodné právo

4.2.1 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

4.2.2 Vztahy neupravené Podmínkami a Zvláštními podmínkami se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

4.3 Zrušení Objednávky, Odstoupení od Smlouvy

4.3.1 Kupující má právo zrušit Objednávku kdykoliv před obdržením Potvrzením Objednávky a to bez jakéhokoliv postihu. Zrušit Objednávku lze buď telefonicky na nebo prostřednictvím emailu zaslaného na adresu  info@gimishop.cz.

4.3.2 Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Kupující kontaktuje Prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od Smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od Smlouvy musí být doručeno Prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

4.3.3 Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 30 dní od převzetí plnění, musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě Smlouvy získal. Zboží musí být buď zasláno zpět a předáno prodávajícímu bez dobírky, nebo předáno na adrese prodávajícího.

4.3.4 V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v jejichž důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od Smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného Zboží bez projevu vůle o odstoupení od Smlouvy), nebude Prodávající akceptovat odstoupení od Smlouvy a Zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

4.3.5 V případě odstoupení od smlouvy si společnost GIMI GROUP s.r.o vyhrazuje právo na aplikaci náhrady skutečně vynaložených nákladů. Jelikož je veškeré zboží zasíláno z centrálních skladů, pak i vrácené zboží se do těchto skladů expeduje zpět. Tyto náklady spojené se zasláním do centrálního skladu jsou individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny z částkou za vrácené zboží. 

4.3.6 Právo na odstoupení od smlouvy Kupující nemá v případě smluv:

(i) na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
(ii) na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
(iii) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
(iv) na dodávku novin, periodik a časopisů,
(v) spočívajících ve hře nebo loterii.

4.4 Odpovědnost za vady

4.4.1 Při prodeji spotřebního Zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obvyklým užíváním. Kratší životnost výrobku vzhledem k uvedenému opotřebení věci způsobeném jejím obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci

4.4.2 Většina výrobců již v současné době nepoužívá záruční listy. Záruční list je v souladu se zákonem nahrazován dokladem o zakoupení věci, který obsahuje všechny zákonem požadované údaje. Tento doklad zašle Prodávající Kupujícímu současně se zbožím.

4.4.3 Kupující při uplatnění záruky má:
(i) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z Ceny nebo odstoupit od Smlouvy.
(ii) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od Smlouvy.
(iii) jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od Smlouvy.
(iv) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z Ceny nebo odstoupit od Smlouvy.

4.4.4 V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě se Smlouvou, tedy, že je zejména bez vad, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z Ceny nebo od Smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu se Smlouvou věděl nebo rozpor se Smlouvou sám způsobil. Rozpor se Smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu Zboží se Smlouvou má Kupující nárok na tzv. zjednání nápravy a to
(i) bezplatným uvedením zboží do stavu odpovídajícího Smlouvě prostřednictvím opravy.
(ii) přiměřeným snížením Ceny
(iii) náhradním dodáním zboží
(iv) odstoupením od Smlouvy
Nejprve může Kupující požadovat u Prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání Zboží. Pokud volbu Kupujícího nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od Smlouvy odstoupit.

4.5 Reklamace

4.5.1 O reklamaci Prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 14 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, může Kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě neoprávněné reklamace nemá Kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany Kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

4.5.2 Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízeníreklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Prodávající Kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

5. Popis produktů

5.1 Zboží je prodáváno na základě svého popisu. Popis produktu může stanovit další Zvláštní podmínky týkající se tohoto výrobku, které mohou obsahovat dodací lhůty, záruky, poprodejní servis a další podmínky.

5.2 Snažíme se, aby poskytované informace, popisy a ceny Zboží uvedených na Stránkách byly platné v době, kdy byla příslušná informace zadaná do systému. Ačkoli naším cílem je udržovat Stránky aktuální, může se stát, že informace včetně popisků ne vždy přesně odráží situaci v okamžiku, kdy si objednáte. Nemůžeme potvrdit cenu Zboží, dokud není vaše Objednávka přijata v souladu s naší politikou Potvrzení objednávky.

5.3 Doporučená maloobchodní cena (pokud je uvedena) je orientační cena kterou poskytl Prodávajícímu jeho dodavatel.

6. Duševní vlastnictví

6.1 Veškeré materiály publikované na Stránkách jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na Stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

6.2 Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří soubory a texty publikované na stránkách informace pro tisk.

 
Naše služby
servis lodí
Výroba Bimini
DEK-KING umělý teak
Dodávky lodních plachet
Lodní šrouby
Záplety lan
Zimní stání
Znalecká kancelář